การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม1 กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร