ประชุมคณะทำงานพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล เป็นประธานคณะทำงาน และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร