การประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา  วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการ และนางสาวสิริกุล  ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร