การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร