การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน และนางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร