โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอรับทุน วันที่ 2-13 มีนาคม 2563 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 2–13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคคล ร่วมกับ
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอรับทุน มีข้าราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 28 ราย โดยมี ผศ.พิวัฒน์ หิตากร ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทยเป็นผู้สอนตลอดหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการของกรมฯ ให้มีความพร้อมในการสอบเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดอ่อนของข้าราชการในการสมัครเพื่อขอรับทุนคือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ การจัดการอบรมนี้จะช่วยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครทุน สามารถเตรียมความพร้อม และทำคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ผ่านเกณฑ์
มากขึ้น