การประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ (Face time)

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ (Face time)