โครงการ ตู้ปันสุข

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ
นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ของกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข” เติมเครื่องอุปโภคบริโภคในตู้ DOA
ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร